دقیقا کجایی !؟

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 12:06 ق.ظ

نویسنده : مهدی


 نمی دانم کجا پرسه می زنی، در کوچه پس کوچه های شیراز بین عطر بهار نارنج یا در
 م
یان بادگیر های یزد، شاید هم مجاور حرم امام هشتمی یا شاید هم بین همین دود و
 تراف
یک تهران گیر افتادی حتا می شود صبح که چشمانت را باز می کنی دریای خزر
 جلو
ی چشمانت باشد و یا با بوی خاک نم خورده حیاط خانه تان در کاشان از خواب
 ب
یدار  شوی ممکن است خانه تان انتهای خیابان های منتهی به میدان امام اصفهان
باشد .
نم
ی دانم کجایی
نم
ی دانم کجا پرسه می زنی
اما بدان سخت است وفادار احساس
ی باشی که نمی دانی
در کچا پرسه م
ی زند...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 19 خرداد 1397 12:16 ب.ظ